XVI Международная научная конференция "Системный анализ в медицине" (САМ 2022)

5 мая 2022

XVI Международная научная конференция "Системный анализ в медицине" (САМ 2022)

Уважаемые коллеги!
Для сайта.png
Приглашаем вас принять участие в XVI Международной научной конференции 
(заочной, электронной) "Системный анализ в медицине" (САМ 2022).
Страница конференции: https://cfpd.ru/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-sistemnyy-analiz-v-meditsine/